9 april 2020 10:19

Corona en de impact voor regelingen voor o.a. pensioen, verzuim en WIA

Corona en de impact en mogelijkheden voor lopende afspraken/regelingen voor oude dag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden: pensioen, verzuim en wia.

We leven in een bijzondere tijd, waarbij het besef nog meer bevestigd wordt dat gezondheid de basis van het leven is. Gezondheidszorg, overheid, werkgevers, medewerkers hebben dit onderwerp als eerste prioriteit op de agenda staan. Met man en macht wordt er gewerkt om onszelf door deze tijd heen te worstelen. In dit bericht geven wij uitleg en toelichting over de mogelijkheden vanuit ons vakgebied. Gewoon om er te zijn, om bij te dragen, te helpen, voor eenieder.

Groet,
Erik van Ramshorst
Eigenaar

088 733 4887
06 29 255 145
info@reditusadvies.nl
www.reditusadvies.nl


 

Uitstellen van pensioenpremies

In deze Coronatijd bieden pensioeninstellingen de optie voor het uitstellen van de betaling van de pensioenpremies. Een mooi gebaar, echter zijn hier wel een aantal wettelijke spelregels van toepassing. Uitstel van pensioenpremies, inhouden van eigen bijdrage, dekking bij ziekte en overlijden is een gevaarlijke combinatie. Nu een aantal maanden uitstel, met het risico op een financiële claim van factor 10 is niet de juiste oplossing. Vanuit de Wet Loonbelasting en Pensioenwet zijn er hiervoor verschillende zaken wettelijk vastgelegd. De complexiteit zit in de keuze/combinatie om de pensioenpremie uit te stellen, later te betalen en het in standhouden van gekoppelde dekkingen van ziekte en overlijden, de administratieve afhandeling, de inhouding van de eigen bijdrage, de aftrekbaarheid van de premies e.d. Laat je hierin goed begeleiden en leg dit goed vast met de pensioeninstelling/verzekeraar. Indien er iemand ziek wordt of komt te overlijden, wil je geen discussie hebben met een pensioeninstelling/verzekeraar over het wel of niet uitkeren aan de medewerker omdat er een “foutje” in het proces van uitstellen van de pensioenpremies heeft gezeten. Of dat de fiscus nog met een naheffing komt.

Vanuit de NOW-maatregelen wordt er als subsidie vanuit de overheid rekening gehouden met een extra percentage van 30% voor werkgeverslasten en pensioen. Dit is erop gebaseerd om het financieel mogelijk te maken om dergelijke kosten door te kunnen betalen. Niet zonder reden.


Verzuim en verlof

Veel werkgevers worstelen met de vraag en overweging van verlof, vakantie en verzuim. Anders gezegd: als een medewerker zich afmeldt voor werk (ziekte, zorg voor ouders, kinderen, fysiek niet thuis kunnen werken, niet op de zaak willen/durven werken, enzovoort enzovoort) is het belangrijk om te bepalen wat de werkelijke reden van het verzuim is. Op basis van de werkelijke reden van het verzuim kan een medewerker al dan niet ziek gemeld worden bij de arbodienst en/of verzuimverzekering. Andere opties zijn het opnemen van vrije dagen, opnemen van (betaald/onbetaald) verlof. Maak hierin ook duidelijke afspraken over vakanties welke nu mogelijk niet door kunnen gaan.

Medewerkers nu betaald thuis laten zitten, met hun interpretatie van “afmelding/ ziekmelding” heeft wel een aantal gevolgen, ook hiervoor geldt van uitstel komt geen afstel:

 • Doorgeschoven vakantie “moet” op een later moment ingehaald worden
 • Verlof geboekt als ziekte, komt later terug in hogere premies voor verzuimverzekeringen en kosten arbodiensten (afhankelijk van keuze contract)
 • Mogelijke opschorting/terugbetaling van verzuimuitkeringen vanwege het ontbreken van een “echt ziektebeeld”

Verzekerde dekkingen bij ziekte en overlijden

Corona is in Nederland geen ziekte/virus/aandoening welke is opgenomen op het lijstje van bekende ziekten en aandoeningen. Vrijwel alle pensioeninstellingen en verzekeraars hebben in hun algemene voorwaarden beperkingen opgenomen over de uitkeringen als gevolg van “onbekende/nieuwe” aandoeningen. Hierover zijn er in de media ook al meerdere artikelen geweest. Ook het bezoeken van of bezocht hebben van risicogebieden zijn reguliere beperkingen in de voorwaarden van pensioeninstellingen en verzekeraars. Als werkgever heb je afspraken gemaakt/toezeggingen gedaan met medewerkers over voorzieningen voor de oude dag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Voor een dergelijk contract ben je als werkgever ook de “verzekeringnemer” derhalve dus ook eindverantwoordelijk voor de communicatie, uitvoering en uitkering aan de medewerkers. M.a.w. als de pensioeninstelling/verzekeraar niet uitkeert dan komt de bal bij de werkgever te liggen. Controleer de voorwaarden van de pensioeninstelling/verzekeraar, laat ze de dekking en uitkering als gevolg van Corona maar even bevestigen, ook met betrekking tot risicogebieden, andere uitzonderingen e.d. Pensioeninstellingen en verzekeraars hebben hun goede wil uitgesproken met “betalingsregelingen” Echter hun primaire rol is het verzorgen van uitkeringen bij calamiteiten. Het advies en de keuze van de pensioeninstelling/verzekeraar, voorwaarden, premie en dekking moet in deze tijd zijn waarde bewijzen. Dit is m.i. belangrijker dan 3 maanden premie uitstel. Gelukkig constateren wij dat de bij ons aangesloten verzekeraars geen beperkingen toepassen in de dekkingen: Voorkomen is beter dan genezen.


Einde dienstverband

In deze tijd is het begrijpelijk dat tijdelijke contracten niet verlengd worden of dat (op termijn) vaste contracten ontbonden worden. Het is goed te beseffen dat einde dienstbetrekking vrijwel altijd ook einde dekkingen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden inhouden. Vanuit pensioen zijn soms nog aanvullingen mogelijk voor nabestaandenpensioen: het uitruilen van het opgebouwde ouderdomspensioen naar een combinatie van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het is belangrijk om medewerkers hierover te informeren of om naar andere oplossingen te zoeken.


Dekking en kosten lopende regelingen

Regelingen van pensioen, verzuim, wia enzovoort brengen een behoorlijke kostenpost met zich mee. Gezien alles wat er nu gebeurt met medewerkers, omzet, kosten en opbrengsten is het nu een goed moment om inhoudelijk de lopende regelingen te beoordelen. Welke premies betaal ik, welke dekkingen zijn er van toepassing, wat heb ik nodig, is mijn pensioenregeling niet te duur, is het verplichte pensioenfonds nog wel van toepassing, kan ik spaarpremies uitstellen, scherper inkopen van risicopremies, enzovoort, enzovoort.. Veel vragen welke je bezig kunnen houden, die je nooit beseft hebt of waar je nog nooit aan hebt gedacht. Daarnaast werken veel regelingen met premies over de voorliggende periode: je betaalt bv de verzuimpremies op basis van het verzuim van 2018/2019. Volgend jaar dus over het verzuim van 2020. Het klinkt tegendraads maar het is nu verstandig om per de herfst/winter/ 1-1-2021 een keuze te maken voor bijvoorbeeld een nieuwe verzuimverzekeraar: het is contractueel bepaald dat de “oude” verzekeraar het oude en lopende verzuim vergoed, een nieuwe verzekeraar vergoedt alleen het nieuwe verzuim. Het voorkomen van een verhoging van de verzuimpremie op basis van het verzuim van 2020, is daarbij het uitgangspunt: regeren is vooruitzien.
Het is nu een belangrijke periode om de kosten en dekkingen van de lopende regelingen te beoordelen: dit om toekomstige premieverhogingen uit te sluiten, het signaleren van blinde vlekken in de dekkingen, beperkingen, realiseren van lagere kosten voor pensioen en verzuim.


Transitievergoeding

Vanaf 1-4-2020 is er nog een ander loket geopend bij het UWV. Dit betreft de vergoeding van betaalde transitievergoedingen aan zieke werknemers in de periode 1-7-2015 tot en met 1-4-2020. Bij het UWV heeft u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om de betaalde transitievergoeding gecompenseerd te krijgen.

Let op, deze aanvraag moet uiterlijk op 30-9-2020 ingediend zijn bij dit UWV Loket.

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/voor-mijn-aanvraag/detail/tot-wanneer-kan-ik-compensatie-aanvragen

Betaalde transitievergoedingen aan zieke medewerkers na 1-4-2020, komen ook in aanmerking voor compensatie, hiervoor is er een termijn van 6 maanden van toepassing: binnen 6 maanden na betaling moet de aanvraag ingediend zijn!


Pensioenakkoord

Laten we in deze periode “het Pensioenakkoord” niet vergeten. Het lijkt alsof Corona alle politieke tijd en capaciteit opslokt, maar achter de schermen wordt er stevig doorgewerkt om de afgesproken planning van het Pensioenakkoord te realiseren: komende zomer ligt er een uitgewerkt plan/detailuitwerking op basis van de reeds afgesproken punten. Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat de planning slechts een weekje vertraging opgelopen heeft. In deze tijd is er relatief weinig (media) tijd en aandacht voor het Pensioenakkoord. Dit kan als consequenties hebben dat de details en uitwerkingen razendsnel door de Kamers gaan, aangezien de prioriteit nu op andere (voor nu zeker) nog belangrijkere onderwerpen liggen. Daarnaast liggen de pensioenfondsen met negatieve dekkingswaarde (onderdekking door gedaalde beurzen) zwaar onder vuur, een oplossing hiervoor zal met beide handen aangegrepen worden. Een paar belangrijke punten uit het Pensioenakkoord wat een grote impact heeft op werkgever en werknemers:

 • De garantie op pensioenuitkeringen en de rekenrente komt te vervallen. Hierdoor krijgen alle deelnemers een pensioenuitkering op basis van de ingelegde premie, gerealiseerd beleggingsrendement en hoogte van de rentestand op pensioendatum.
 • De pensioenuitkeringen bij pensioenfondsen, worden straks geheel gebaseerd op verwachte rendementen, levensverwachting en variabele rentestanden.
 • Hierdoor komen alle garanties (dus ook die van het reeds opgebouwde/ uitkerende pensioen) te vervallen. Het pensioenfonds heeft straks geen verplichting meer om een vooraf afgesproken pensioenuitkering te realiseren maar keert simpelweg het opbouwde pensioenkapitaal met het gerealiseerde rendement uit in maandelijkse pensioenuitkeringen
 • Door deze “simpele” keuze is in de nieuwe situatie er geen dekkingswaarde meer van toepassing. Nu is de dekkingswaarde de verhouding waarde van de toekomstige verplichtingen gedeeld door de waarde van het pensioenfonds.
  Als de verplichting van een vooraf afgesproken pensioenbedrag (de garantie) komt te vervallen, is de uitkomst van de rekensom altijd positief.
 • Hierdoor ontstaat er ruimte om het verwachte pensioen te indexeren. Echter rekenkundig zijn er doorrekeningen beschikbaar waarbij er (afhankelijk van de leeftijd) een behoorlijke achteruitgang van toepassing is, de verwachte indexatie heeft dan veel jaren nodig om dit verschil te compenseren…….
 • Alle pensioenregelingen krijgen straks een gelijke premie: pensioenfondsen kennen een dergelijke premiestructuur al: de “doorsneepremie” maar pensioenregelingen bij verzekeraars, ppi’s, enzovoort niet.
 • Hierdoor ontstaat er een gelijkheid in de hoogte van de pensioenpremie: alle medewerkers ontvangen een gelijk percentage. Echter: rekenkundig klopt dit niet helemaal: jonge medewerkers hebben veel meer rendementsjaren in vergelijking tot oudere. Anders gezegd: de pensioenpremie van een 21-jarige levert factor 4 a 5 meer pensioen op dan dezelfde premie van een 60 jarige.
 • Met een mooi (onbegrijpelijk) woord noemen we dit “degressieve pensioenopbouw” naarmate je ouder wordt, daalt de jaarlijkse pensioenopbouw.
 • Risico’s van ziekte, overlijden en langleven worden collectief verzekerd.

De grootste impact wordt de hoogte van de pensioenpremie, de verschuiving van de pensioenopbouw van oudere naar jongere werknemers en het ombouwen van stijgende pensioenpremies (bij reguliere regelingen van eindloon, middelloon en beschikbare premieregelingen) naar een gelijkblijvende premie. Deze impact is enorm, zowel in financiële zin voor de hoogte van de pensioenpremie voor de werkgever maar ook in de hoogte van de pensioenopbouw voor de medewerkers.

Het Pensioenakkoord wordt gefaseerd ingevoerd, 1-1-2021 en 1-1-2022 zijn de bekende data. Daarnaast komt er nog overgangsrecht, dat wordt momenteel nader uitgewerkt en volgens planning wordt dit voor de zomer bekend gemaakt.

In deze tijd is pensioen wellicht niet het eerste onderwerp waar je aan denkt als werkgever. Echter de impact is groot, regeren is hierin ook vooruitzien! Het beoordelen en screenen van lopende regelingen is voor nu om meerdere redenen belangrijk, inhoudelijk hebben wij praktische oplossingen voor de uitrol van het Pensioenakkoord, dit met als doel om een zachte landing te realiseren van het Pensioenakkoord EN zo veel mogelijk premiestijging te voorkomen.


 

Disclaimer: alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Reditus Advies BV zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Reditus Advies BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Reditus Advies BV u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Reditus Advies BV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).